Disclaimer / Infurmaziuns giuridicas

Responsabladad

Per la cumplettadad, errurs redacziunals e tecnics, omissiuns e.u.v sco era la correctadad da las datas surpiglia educa nagina responsabladad. educa na po garantir ni per la cumplettezza ni per l'actualitad dals cuntegns. Per l'utilisaziun da quels èn ils visitaders da la pagina sezs responsabels. En spezial refusescha educa tutta responsabladad en connex cun links tar autras paginas d'internet. La lescha prescriva che mintga offerider saja responsabel per sia atgna pagina.

Igl è da differenziar tranter agens artitgels e renviaments ad autras paginas. Ils links, che collian cun novas paginas e cun lur cuntegn valan sulettamain sco infurmaziun. Era qua prescriva la lescha che mintga offerider saja responsabel per sia atgna pagina. Il cuntegn da questas paginas po sa midar mintga di senza ch‘il educa.ch vegnia infurmà.

Cuntegns da las paginas correladas

Per tut ils links sin educa.ch vala il suandant: Nus avain nagin‘influenza sin la creaziun e sin ils cuntegns da quellas paginas correladas. Perquai ans distanziain nus cleramain ed explicitamain dals cuntegns da las paginas correladas.

Questa decleraziun vala per tut las paginas dal portal ed ils links correlads. Sche la pagina educa.ch rinviescha a paginas, da las qualas il cuntegn è dubius, supplitgain nus d'ans communitgar quai.

educa fa tut il pussaivel per segirar l'access permanent ed in bun funcziunament da sia pagina. En il rom legal refusescha educa tutta responsabladad per eventuals donns chaschunads tras l'utilisaziun da la pagina u tras utilisaziuns annexas d'educa. La responsabladad d'educa è limitada sulettamain ad acziuns intenziunadas ed a greva negligientscha.

Contact

Copyright

Las infurmaziuns ed ils artitgels disponibels sin la pagina educa èn protegids tras la lescha federala davart ils dretgs d'autur e dretgs parentads dal 1992. Lur utilisaziun per intents commerzials è lubì mo cun il consentiment da l'autur e cunter pajament.

Sfera privata

Ins po navigar sin la pagina educa en tutta anonimitad. Per tschertas prestaziuns po educa dentant dumandar infurmaziuns persunalas (p.ex. barat da materialias da scola). Questas datas vegnan però arcunadas sulettamain sin il server educa e n'èn betg accessiblas a terzas persunas. educa resalva il dretg d'evaluar las indicaziuns statisticas da questas datas persunalas.

educa resalva era il dretg da contactar individualmain las persunas pertutgadas.

Google Analytics

educa.ch utilisescha il servetsch per analisar il web che sa numna Google Analytics. Google Analytics dovra uschenumnads «cookies» (datotecas da text che vegnan arcunadas sin Voss computer) per analisar Voss diever da questa pagina-web. Las infurmaziuns creadas grazia al cookie (inclusiv Vossa adressa IP) vegnan evaluadas da Google. Cun l’utilisaziun da questa pagina-web essas Vus d’accord cun l’evaluaziun da Vossas datas tras Google per la mira surnumnada. Google na vegn mai a colliar Vossa adressa IP cun autras datotecas da Google. educa.ch dovra las infurmaziuns furnidas per meglierar il cuntegn da sia pagina-web.

Questa pagina per: Deutsch Français Italiano English

Ultima actualisaziun da questa pagina: 22.12.2016

Job